REGULAMIN POBYTU W WILLI WIEŻYCZKI W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

1. Pokoje w Willi Wieżyczki wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

3. Do każdego z pokoi wydawany jest indywidualny klucz. Za zgubienie Gość obciążony zostaje opłatą w wysokości 100,00 zł.

4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów. W przypadku naruszenia zakazu palenia Gość ponosi wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty wynikające ze zniszczenia mienia, min. 200 zł. W obiekcie
wyznaczone jest miejsce na zewnątrz w którym można palić.

5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz handlu i akwizycji.

6. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 – 7.00.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. W obiekcie możliwy jest pobyt z psem. W Willi Wieżyczki dostępna jest określona liczba pokoi z taką możliwością, dlatego też chęć pobytu z psem powinna być zgłoszona przed dokonaniem rezerwacji. Obiekt nie realizuje pobytu ze zwierzęciem innym niż pies. Pobyt z psem wiąże się z dodatkową opłatą.

9. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie, chyba, że obsługa obiektu postanowi inaczej.

10. Gość obowiązany jest do korzystania z wyposażenia pokoju, w tym aneksu kuchennego zgodnie z jego zwyczajowym przeznaczeniem. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty elementów wyposażenia pokoju, w tym aneksu kuchennego Gość zobowiązany jest do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo po indywidualnym oszacowaniu strat przez Właściciela lub upoważnionego przez niego pracownika.

11. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptację jego treści przez wszystkich z Gości użytkujących pokój.

12. Willa Wieżyczki nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość winien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe dotyczy zarówno szkody na mieniu jak również szkody na osobie.

13. Obiekt udostępnia miejsce na ognisko, plac zabaw oraz w okresie letnim linowy plac zabaw. W wymienionych powyżej miejscach dzieci winny przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

14. Obiekt udostępnia narciarnię/ rowerownię. Klucz do pomieszczenia posiada każdy zameldowany Gość, a obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie. Korzystający z pomieszczenia zobowiązany jest do jego zamykania na klucz.

15. Parking dla Gości dostępny jest poza terenem obiektu i Willa Wieżyczki nie odpowiada za pozostawione na nim mienie.

16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Willi Wieżyczki nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Natychmiastowe wymeldowania Gościa następuje w przypadku jego nieobyczajnego zachowania, naruszającego zasady dobrego wychowania, zachowującego się uwłaczająco lub obelżywie w stosunku do innych Gości lub też personelu. W takim przypadku Gościowi nienależny się rekompensata z tytułu ewentualnego skrócenia pobytu.

17. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niego nieupoważnionych osób trzecich był niemożliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi wejściowe do pokoju oraz drzwi balkonowe [jeśli występują] muszą pozostać zawsze zamknięte. W przypadku pozostawienia przez Gościa niezabezpieczonych drzwi wejściowych do pokoju oraz okien Willa Wieżyczki nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie należące do Gościa.

18. Willa Wieżyczki, nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Gościa spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, w tym wyposażenia pokoju, aneksu kuchennego, placu zabaw, mini parku linowego albo nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń pracowników oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

19. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany przez niego adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Willa Wieżyczki przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne, społeczne lub zutylizowane.

20. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie związanym z pobytem Gościa i korzystaniem przez niego z usług świadczonych przez Willę Wieżyczki Gość winien niezwłocznie zgłosić personelowi.

21. Goście korzystający z usług świadczonych przez Willę Wieżyczki akceptują, iż na terenie obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom stosowany jest monitoring terenu.

22. Wszelkie roszczenia finansowe wobec Gościa wynikające z korzystania z usług świadczonych przez Willę Wieżyczki, nieuregulowane w określonym przez usługodawcę terminie będą kierowane na drogę postępowania sądowego niezwłocznie po dokonaniu wezwania Gościa do dokonania zapłaty.

 

polityka prywatności: https://wiezyczki.pl/polityka-prywatnosci/