REGULAMIN AMARTEMENTÓW WIEŻYCZKI W ŚWIERADOWIE ZDROJU

1. Apartamenty Wieżyczki wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując apartament, przyjmuje się, że został on wynajęty na jedną dobę.

4. Do każdego z apartamentów wydawany jest klucz do danego apartamentu. Za zgubienie Gość obciążony zostaje opłatą w wysokości 50,00 PLN.

5. W trakcie dokonywania rezerwacji apartamentu w obiekcie Gość obowiązany jest bezwzględnie powiadomić pracowników recepcji o tym, iż z apartamentu korzystać będzie małoletnie dziecko w wieku do lat 4.

6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu palenia Gość ponosi wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty wynikające ze zniszczenia mienia.

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz handlu i akwizycji.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

9. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane przebywać mogą w apartamencie po uprzednim poinformowaniu recepcji.

10. Gość obowiązany jest do korzystania z wyposażenia apartamentu, w tym aneksu kuchennego lub też kuchni zgodnie z jego zwyczajowym przeznaczeniem, a także zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty elementów wyposażenia apartamentu, w tym aneksu kuchennego lub też kuchni Gość zobowiązany jest do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo po indywidualnym oszacowaniu strat przez Właściciela lub upoważnionego przez pracownika.

11. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji jednego z apartamentów oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptację jego treści przez wszystkich z Gości użytkujących apartament.

12. Apartamenty Wieżyczki nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość winien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Powyższe dotyczy zarówno szkody na mieniu jak również szkody na osobie.

13. Gość upoważniony jest do korzystania z pomieszczenia narciarni,placu zabaw dla dzieci oraz Jadalni a także parkingu zgodnie ze wskazaniami pracownika Apartamentów Wieżyczki, w szczególności zasady korzystania z w/w udogodnień regulują postanowienia wykupionej przez Gościa oferty.

14. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Apartamenty Wieżyczki może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W szczególności pracownicy uprawnieni są do odmówienia świadczenia dalszych usług i natychmiastowego wymeldowania Gościa w przypadku jego nieobyczajnego zachowania, naruszającego zasady dobrego wychowania, zachowującego się uwłaczająco lub obelżywie w stosunku do innych Gości lub też personelu. W takim przypadku Gość ponosi koszty związane ze zrealizowanymi już usługami.

15. W Apartamentach Wieżyczki obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do godziny 7.00.

16. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niegonieupoważnionych osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi wejściowe do pokoju oraz drzwi balonowe muszą pozostać zawsze zamknięte. W przypadku pozostawienia przez Gościa niezabezpieczonych drzwi wejściowych do apartamentu Aparthotel Flinski nie ponosi odpowiedzialności za utracę mienia należącego do Gościa.

17. Apartamenty Wieżyczki, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Gościa spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie w/w obiektu, w tym wyposażenia apartamentu, kuchni lub też aneksu kuchennego albo nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń pracowników oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany przez niego adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Apartamenty Wieżyczki przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.

19. Na życzenie Gościa Apartamenty Wieżyczki świadczą następujące usługi: a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą; b) budzenie o określonej godzinie c) przechowywanie wartościowych przedmiotów w sejfie

20. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie związanym z pobytem Gościa i korzystaniem przez niego z usług świadczonych przez Apartamenty Wieżyczki Gość winien niezwłocznie zgłosić pracownikowi.

21. Goście korzystający z usług świadczonych przez Apartamenty Wieżyczki akceptują, iż na terenie w/w obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom stosowany jest monitoring terenu.

22.Bez zgody zabronione jest prowadzenie na terenie w/w obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie.

23. Za usługi świadczone przez Apartamenty Wieżyczki istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto.

24. Wszelkie roszczenia finansowe wobec Gościa wynikające z korzystania przez w/w z usług świadczonych przez Apartamenty Wieżyczki, nieuregulowane w zakreślonym przez usługodawcę terminie będą kierowane na drogę postępowania sądowego niezwłocznie po dokonaniu wezwania Gościa do dokonania zapłaty.